OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TRISS sp. j. w Osielsku

§ 1. PRZEDMIOT ZASTOSOWANIA

1. Ogólne warunki umów zawieranych przez „TRISS – S. Marciniak i S. Krajecki spółka jawna” z siedzibą w Osielsku, zwanej w dalszej części „TRISS” lub „Zleceniobiorcą” mają zastosowanie do umów zawieranych przez TRISS jako wykonawcą dzieła i sprzedawcą w umowach zawieranych z przedsiębiorcami i konsumentami, zwanymi dalej Zleceniodawcami.

2. Ogólne warunki mają zastosowanie do umów sprzedaży oraz umowy o dzieło, której przedmiotem jest sprzedaż lub wykonanie mebli.

§ 2. ZAPŁATA CENY i WYNAGRODZENIA

1. Ustaloną w umowie cenę i wynagrodzenie określa się w sposób kosztorysowy zgodnie ze złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą lub zawartą umową.

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić umówione wynagrodzenie Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia dostarczeniu towaru i faktury Vat. Zleceniodawca z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia i ceny zapłaci Zleceniobiorcy odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 § 21 k.c.

3. Reklamacja zgłoszona przez Zleceniodawcę nie wpływa na zobowiązanie do zapłaty ceny.

4. Wierzytelność Zleceniobiorcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia i ceny nie może być potrącana przez Zleceniodawcę z tytułu podnoszonego zarzutu wynikającego z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Zleceniodawcę, ani z tytułu kar umownych i innych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

5. Roszczenie z tytułu zwrotu lub obniżenia ceny, kary umownej i innych roszczeń wynikających z niniejszej umowy może być dochodzone przez Zleceniobiorcę w drodze oddzielnego powództwa lub powództwa wzajemnego.

§ 3. ZAOSTRZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Do czasu zapłaty wynagrodzenia i ceny w pełnej wysokości przedmiot umowy stanowi własność Zleceniobiorcy. Prawo własności przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą uiszczenia ceny w pełnej wysokości.

§ 4.  GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i biegnie od dnia podpisania przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę wspólnego protokołu odbioru, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dostarczenia przedmiotu umowy.

2.  Zleceniobiorca nie odpowiada za wady przedmiotu umowy i szkody spowodowane w nich na skutek eksploatacji przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz wbrew zaleceniom Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 21 dni.

4. Zleceniobiorca odpowiada za wady dzieła na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady określonych w Kodeksie cywilnym z następującymi zmianami:
–    Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie roku od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
–    Roszczenie z tytułu rękojmi po upływie wyżej wymienionego terminu nie może być więcej podnoszone, nawet w postaci zarzutu lub powództwa wzajemnego.
–    Reklamacja zgłoszona przez Zleceniodawcę nie wpływa na zobowiązanie do zapłaty ceny.

5. Wierzytelność Zleceniobiorcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia i ceny nie może być potrącana przez Zleceniodawcę z tytułu podnoszonego zarzutu wynikającego z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Zleceniodawcę, ani z tytułu kar umownych i innych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

6. Roszczenie z tytułu zwrotu lub obniżenia ceny, kary umownej i innych roszczeń wynikających z zawartej umowy może być dochodzone przez Zleceniobiorcę wyłącznie w drodze oddzielnego powództwa lub powództwa wzajemnego.

§ 6 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Ewentualne spory w związku z realizacją zawartej umowy będą dochodzone przed sądem  właściwym rzeczowo dla miasta Bydgoszczy.

§ 7  ZMIANA UMOWY
Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8 MOC OBOWIĄZYWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
Ogólne warunki obowiązują w umowach zawieranych przez TRISS sp. j. po dniu 1 czerwca 2006r.